Tarot a Strom života

()

Na internete som našla výťah z nepublikovaného textu “Strom života v tarote v štyroch svetoch”, ktorý sa symbolikou viaže na Kabbalu. Sama nie som kabbalistka, takže mi veľa vecí z neho nič nehovorilo, ale povedala som si, že ho spracujem – “na lepšie časy”. (Už párkrát za života som sa stala niečím, čím som pôvodne vôbec nechcela byť. Možno “kabbalista” bude tiež na programe 😛 …) Ako som sa pripravovala pri spracovaní, zistila som, že popis kariet sa opera nie o samotnú Kabbalu, ale o jej hermetickú interpretáciu.

Strom života a jeho zefiry

Aby sme mali z čoho vyštartovať, musíme začať Stromom života s jeho desiatimi kruhmi (zefirami). V svojej podstate zefiry predstavujú postupný proces chápania Božieho plánu, ako sa prejavuje v našom svete:

 1. Keter = koruna: Boží plán / Stvoriteľ / nekonečné svetlo/ Ehyeh Asher Ehyeh – SOM ČO SOM (Abolútne vedomie); meno Boha je Eheieh, archanjel je Metatron, žijú v nej Živé Sväte Bytosti Chaioth ha Qadesh a svetská čakra je prvotný kozmický vír Primum Mobile, Rashith ha Gilgalin.
 2. Chokmah = múdrosť: Božská realita / odhalenie / Yesh me-ayin – niečo z ničoty (sila poznania) ; meno Boha je Jehovah, archanjel je Raziel,sídlia v nej Kolesá (Ophanim), napovedá naplnenie osudu a svetská čakra, ktorá sa s ňou spája, je Zverokruh. Prirovnáva sa k palivu do motora.
 3. Binah = porozumenie v zmysle pochopenie: Porozumenie / pokánie / rozum (sila lásky); „ženská“, meno Boha Jehovah Elohim, archanjel Tzaphkiel, sídlia v nej Tróny (Aralim) a spája sa s planétou Saturnom. Prirovnáva sa k motoru.
 4. Chesed = láskavosť: Milosrdenstvo / láska k Bohu (s úmyslom emulovať ho), (sila vízie); viac informácií wikipédia neobsahovala, takže skladám zo svojich zdrojov: meno Boha je pravdepodobne El, Boh hojnosti (neoverené), archanjel je Zadkiel, anjeli Chasmalim („smejúci sa anjeli“ alebo „anjeli svetla“), planéta Jupiter.
 5. Geburah = tvrdosť: Rozsúdenie / sila / rozhodnosť (sila úmyslu); meno Boha je Elohim Gebor, archanjel je Camael, sídlia v nej anjeli Serafíni (Ohnivé hady) a spája sa s planétou Marsom.
 6. Tifaret = okrasa: Symetria / rovnováha / súcit (kreatívna sila); meno Boha je Jehovah Aloah va Daath, Boh vedomostí a poznania, archanjel je Rafael, sídlia v nej anjeli Malachim („Poslovia“) a spája sa so Slnkom.
 7. Netzach = víťazstvo: Zvažovanie / iniciatíva / vytrvalosť (sila večného teraz); meno Boha je Jehovah Tzabaoth, Boh Hostiteľ, archanjel je Haniel, žijú v nej anjeli Elohim (božstvá v rôznych náboženstvách) a spája sa s planétou Venušou.
 8. Hod = sláva, majestátnosť: Podvolenie sa / úprimnosť / stálosť (sila intelektu/pozorovania); meno Boha je Elohim Tzabaoth, archanjel je Michael, žijú v nej Beni Elohim (Synovia boží) a spája sa s planétou Merkúr. Zefira, v ktorej sa odohráva väčšina mágie.
 9. Yesod = základ: Plné spomenutie si / súvislé poznanie / brána k ostatným oblastiam vedomia (sila zhmotnenia); meno Boha je Shaddai El Chai („šaddeelki“), archanjel je Gabriel, žijú v nej Cherubíni/Kerubovia, anjeli nebeských (akašických) záznamov, ale planétu neviem.
 10. Malkuth = kráľovstvo: Fyzická prítomnosť/ vízia a ilúzia, dosiahnutie / realizácia Božieho plánu (sila liečenia). Meno Boha je Adonai Melekh alebo Adon ha-Arets, archanjel je Sandalfon, žijú v nej Ashim („ohnivé duše“, duše tých, čo práve dosiahli dokonalosť), ale planétu som nezistila.

Štyri energetické roviny

Všeobecná schéma: Dych Boží schádza nadol štyrmi svetmi Kabbaly z čisto spirituálneho do čisto materiálneho. V každom zo svetov je Strom života a Dych schádza nadol jednotlivými zefirami od Keteru do Malkuthu a tým do Keteru nižšieho sveta:

 • Atziluth (Palice; „Svet emanácií“)
 • Yetzirah (Meče; „Svet formovania “)
 • Briah (Poháre; „Svet tvorenia“)
 • Assiah (Mince; „Svet konania“)

Takto v archetypálnom svete Atziluth schádza z Eheieh do Adonai Malekh. Táto zefira odovzdáva svoj impulz Keteru v Briahu, svete archanjelov, a na tejto rovine prechádza dych of mužského cheruba Metatrona k ženskému cherubovi Sandalfonovi. Táto odovzdáva impulz Keteru v Assiahu, astrálnej rovine, kde ho preberajú Chaioth ha Qadesh, “sväté živé bytosti”, teda zverokruh, ktorý je vírom energie a schádza nadol k Ashim, “dušiam ohňa”. Úlohou tejto roviny je rozložiť astrálne formy tak, aby mohli prejsť cez závoj negatívnej existencie a znovu sa zrodiť v materiálnej rovine v Keteri Assiahu. Tu ho prijíma Rashith ha Gilgalim (Primum Mobile alebo „okruh prúdenia“ Lorda Kelvina) a odovzdáva nadol po Cholem Yesodoth, hmotný blahobyt, Malkuth roviny Assiah.

Tým máme štyri stromy jeden nad druhým – 40 zefír, teda 4 esá a 36 kariet Malej Arkány zoradených do 4 tém podľa jednotlivých svetov, kde každá je prisúdená istej planéte v astrologickom dekanáte a ovládaná je 2 anjelmi zo skupiny šemamforé (=nositelia Božieho mena).

Význam čísel

2 zjednocuje sily pozitívneho a negatívneho, ohňa a vody, citu a rozumu, kráľa a kráľovnej jednotlivých sád. Preto znamená začiatok alebo spustenie niečoho. Harmónia, potešenie, láska, zrkadlenie. Sféra kolesa premien a zverokruhu.

3 produkuje princa. Je to výsledok zjednotenia v dvojke. Spirituálna karta. Perfektné zhmotnenie kráľa a kráľovnej. Saturn = stálosť a zdržanlivosť.

4 produkuje princeznú. Materializácia dostáva konkrétnu, hmotnú podobu. Často znemená nový začiatok. Materiálna karta. Realizácia moci Jupitera. Zefira Chesed, príjemca svätých síl, z ktorých pochádzajú všetky Ctnosti.

5 kombinuje prvé párne a prvé nepárne číslo a označuje opozíciu, protiklad, konflikt. Sféra Marsu, boj, konkurencia. Zefira Geburah = tvrdosť, prísnosť. Spojenie vedomostí a poznania/múdrosti.

6 nazýva Nichomachus “forma formy” a pytagorejci “dokonalosť častí” – predstavuje vidinu dosiahnutia. Sféra Slnka = moc, pozícia, vláda. 6 = dosiahnutie. Zefira Tiphereth = spostredkujúca inteligencia, pretože zapríčiňuje pretečenie vplyvu do zásobníkov požehnaní.

7 sa v hebrejčine nazýva vraj shibo alebo dostatok/nadbytok a zjednocuje spirituálnu 3 s materiálnou 4. Znamená nadprirodzenú silu alebo možný výsledok dosiahnuteľný cez odvahu alebo zručnosti. Sféra Venuše = vonkajšia nádhera. Zefita Netzah = nádhera intelektuálnych ctností. Moc presahujúca materiálnu rozvinu.

8 je energetická kocka a jediné číslo sady, ktoré pozostáva z dvoch rovnocenných čísel. Znamená materiálny úspech, ale sterilný, taký, čo nevedie ďalej. Osamelý úspech. Sféra Merkúru = génius. Zefira Hod = osamelý úspech. 8 = slabá sila, ktorej chýba iniciatíva. Bojovnosť bez uváženia.

9 je trojnásobná trojka. Predstavuje spiritualitu a funguje ako horizont ohraničujúci všetky ostatné čísla. Predstavuje Základnú Silu. Sféra Mesiaca, ktorá ovláda vodu Zeme, ženské a negatívne aspekty. 9 = silná základná sila. Zefira Yesod = cesta čistej inteligencie.

10 je začiatok novej sady desiatich kariet. Sila v jej dokonalom zavŕšení. Sféra Zeme. Pevná, dovŕšená sila. Sila prejavujúca sa len cez materiálne prvky.

Esá predstavujú vždy korene danej moci v sade.

Palice – Strom života v rovine Atziluth

Eso Palíc: (Keter v rovine Atziluth, Korene sily Ohňa) Eheieh je kreatívny výdych, Tvoriaci Duch. Cez neho vchádza život do Keteru najvyššieho zo štyroch svetov a klesá andol k Malkuthu najnižšieho zo štyroch svetov.

Dvojka Palíc: (Chokmah v rovine Atziluth, Princ Domínií, Mars v Baranovi) Zjednocuje silu kráľa a kráľovnej. Spojenie Ohňa a Vody. Duch Yod [Jehovah] na povrchu vody. Chokmah sa rozpína nad všetkými hlavami. Mars v Baranovi má absolútnu moc. Preto vplyv nad ostatnými dobrý alebo zlý v závislosti od sebahodnoty.

Trojka Palíc: (Binah v rovine Atziluth, Materializovaná Sila, Slnko v Baranovi) Vyprodukuje Princa. Výsledok spojenia Kráľa a Kráľovnej. Tu je zjednotenie pozemského Boha YHVH a Pánmi Tvorenia Binah Elohim základom prapôvodného poznania/múdrosti. Formy viery a jej korene. Amen. Slnko, stredobod moci Zeme v Baranovi poskytuje realizáciu nádejí = vytvorená sila.

Štvorka Palíc: (Chesed v rovine Atziluth, Dokonaná Práca, Venuša v Baranovi) Produkuje Princeznú tým, že sa veci ustália a usadia. Absolútno. Chesed je kontajner všetkých Svätách Síl a z neho vyžarujú všetky Ctnosti. Venuša v Baranovi je v plnej plodnosti – odtiaľ dokonaná robota.

Päťka palíc: (Geburah v rovine Atziluth, konflikt, potýčka, Saturn v Levovi) Opozícia. Elohim Gebor je Pán Problémov (a bitiek). Posilňuje opozíciu. Geburah je stelesnené príkorie. Zjednocuje Múdrosť a Poznatky. Tu Saturn zatieňuje Leva a preto vznikajú konflikty. Definitívny úspech alebo neúspech sa prejavuje inde.

Šestka Palíc: (Tifaret v rovine Atziluth, Víťazstvo, Jupiter v Levovi) Dosiahnutie výsledku/cieľa. Dvojstranný vplyv zemského Boha a Pánov Tvorenia Elohim [Jehovah Aloah va Daath] zameraný na NETZACH, Poznanie, dáva absolútny úspech vo veciach zručnosti a odvahy. Moc Jupitera sa spája so žiarivým svetlom Leva a dovršuje myšlienku. Tiphereth je Sprostredkujúca Inteligencia, pretože napĺňa Zásobárne Požehnania. Preto prichádza po Konflikte Víťazstvo.

Sedmička Palíc: (Netzach v rovine Atziluth, Chrabrosť, Mars v Levovi) Možný výsledok. Sila prekračujúca Materiálnu rovinu. Mars v Levovi dodáva bojový aspekt. Jehovah Tzabaoth, zemský Boh, prejavuje obrovskú, ale kontrolovanú silu. Netzach je Žiarivá Nádhera všetkých intelektuálnych Ctností. Ich súhrn vytvára Chrabrosť.

Osmička Palíc: (Hod v rovine Atziluth, Rýchlosť/Mrštnosť, Merkúr v Strelcovi) Osamelý úspech. Meno je Pán armád Elohim Tzabaoth. Bojová sila bez obmedzenia. Merkúr v Strelcovi súčasne naznačuje, že sa môže použiť priveľa sily odrazu. Mrštnosť koňa, ktorý však nikam nebeží. Úspech, ktorý nikam nevedie.

Deviatka Palíc: (Yesod v rovine Atziluth, Veľká Sila, Mesiac v Strelcovi) Veľká základná sila Shaddai el Chai = Obrovský a Mocný. Má ten istý charakter ale menšiu intenzitu než Desiatka. Jemný Mesiac trochu brzdí oheň Centaura Strelca – dáva veľkú silu, ktorá sa však využije na dobrý účel. Zefira je Cesta Čistej Inteligencie.

Desiatka Palíc: (Malkuth v rovine Atziluth, Útlak, potlačenie, Saturn v Strelcovi) Dokončená a upevnená sila. Adonai Malekh = Kráľ moci Zeme. Dodáva ohňu Palíc všetko potláčajúcu silu – krutosť. Saturn splýva s ohňom Strelca, ale nekontroluje ho. Takýto mocný zážeh ohňa vyšľahne k Mužskému Cherubínovi, Metatronovi, v Ketere Briahu. [Božský Impulz tým, že sa posilní hlavne v svojej materiálnej podstate, sa stáva krutosťou a útlakom.]

Poháre – Strom života v rovine Briah

Eso Pohárov: (Keter v rovine Briah, Korene sily Vody) Mužský cherubín po pravici Boha Metatron prijíma vplyvy od Adonai Malekha.

Dvojka Pohárov: (Chokmah v rovine Briah, Láska, Venuša v Rakovi) Zjednocuje Kráľa a Kráľovnú, pozitívne a negatívne sily Lásky a Rozkoše. Ratziel, archanjel síl Kolesa/Víru dodáva silu. Sústredenie na Lásku.

Trojka Pohárov: (Binah v rovine Briah, Hojnosť, Merkúr v Rakovi) Produkuje Princa = hojnosť pochádza z lásky. Tzaphkiel ovláda sily Saturna, pomocou ktorých stabilizuje Merkúra, mnohostrannosť ktorá dodáva akciám plodnosť.

Štvorka Pohárov: (Chesed v rovine Briah, Spojené potešenie, Mesiac v Rakovi) Produkuje Princeznú. Realizácia, zhmotnenie. Zadkiel predstavuje zatiaľ kladnú moc Jupitera, ale Mesiac v Rakovi destabilizuje. Šťastie sa blíži ku koncu. Priveľa pasivity na to, aby sa skutočne dosiahla dokonalosť.

Päťka Pohárov: (Geburah v rovine Briah, Strata potešenia, Mars v Škorpiónovi) Opozícia neutralizuje moc Pohárov. Camael je archanjel ovládajúci silu Marsu. Hádky a boje – protiklad lásky. Mars v Rakovi = rozvírenie stojatých vôd. Všetko sa zintenzívňuje. Koniec radosti. Smútok. Pretvárka. Zradenie lásky.

Šestka Pohárov: (Tifaret v rovine Briah, Pôžitok/radosť, Slnko v Škorpiónovi) Dosiahnutie cieľa/úspechu. Rafael je archanjel Slnka. Zjednotený vplyv prináša to, čo sme si na materiálnej rovine želali. Zmyselný pôžitok. Vplyv Slnka v Rakovi vnáša nekľud a pripravuje pohromu. Ak je Slnko silné, prináša márnivosť.

Sedmička Pohárov: (Netzach v rovine Briah, Ilúzia úspechu, Venuša v Škorpiónovi) Možný úspech. Nebeská sila Haniel je archanjel spojený so silou Venuše. Úspech je len zdanlivý. Nebeské sily ho vynulujú. Nogah, kruh Venuše, predstavuje vonkajšiu nádheru. Venuša v Škorpiónovi je záblesk svetla na stojatej vode. Všetko je len opakovanie myšlienky.

Osmička Pohárov: (Hod v rovine Briah, Odchod od úspechu, Saturn v Rybách) Osamelý úspech. Michael, archanjel Ohňa, je príliš silný pre slabú silu 8. Saturn vo vzdušných Rybách dodáva malomyseľnosť a neschopnosť konať/lenivosť. Celko ilustruje dočasný úspech, ktorý opustíme, len čo sme ho dosiahli.

Deviatka Pohárov: (Yesod v rovine Briah, Materiálne šťastie, Jupiter v Rybách) Silná základná sila. Gabriel je archanjel Vody na materiálnej rovine. Má na starosti tvorenie a rodenie – preto oznamoval narodenie Krista či Jána Krstiteľa. Viac viazaný na materiálno ako Sandalfon, pretože 9 je menej dokonalá ako 10. Jupiter nie je až taká dobrá kombinácia s Rybami ako Mars, preto karta symbolizuje takmer dokonalé šťastie.

Desiatka Pohárov: (Malkuth v rovine Briah, Dokonalý úspech, Mars v Rybách) Dokonaná a upevnená sila. Sandalfon, Ženský Cherubín, archanjel a veliteľ Anjelov. Ženský Cherubín prijíma vplyv zhora a premieňa ho na vplyv do Zverokruhu, Kruhu materiálneho tvorenia, ktorý odovzdáva Živým bytostiam, Chaioth ha Qadesh [Keter]. Mars poskytuje vplyv Ohňa, Ryby vplyv Vody. Toto je preto mimoriadne šťastná a priaznivá karta.

Meče – Strom života v rovine Yetzirah

Eso Mečov: (Keter v rovine Yetzirah, Korene moci Vzduchu) Sväté Živé bytosti [Chaioth ha Qadesh] predstavujú samotný Zverokruh tak, ako Chokmah v rovine Assiah predstavuje jeho kruh. Dostáva energiu z Malkuthu v Briahu, ktorý znemná Dokonalé šťastie.

Dvojka Mečov: (Chokmah v rovine Yetzirah, Znovunastolenie mieru, Mesiac vo Váhach) Zjednocuje Kráľa a Kráľovnú a vytvára Harmóniu. Aufanim je Koleso premien. Preto anjelo cyklického symbolizmu znovunastoľujú mier. Jemný vplyv Mesiaca a vášnivé vzdušné Váhy ukľudňuje a vyvažuje.

Trojka Mečov: (Binah v rovine Yetzirah, Trápenie, Saturn vo Váhach) Produkuje Princa = začiatok a koniec. Nositeľ smrti. Aralim nazývaní Tróny. Hrdinstvo zintenzívňuje Princa – preto Trápenie. Matný Saturn v ohnivom Vzduchu podporuje túto predstavu.

Štvorka Mečov: (Chesed v rovine Yetzirah, Oddych od boja, Jupiter vo Váhach) Uskutočnenie. Chasmalim = žiarivý kov, možno zlato či striebro. Anjeli svetla. Uskutočnenie žiarivosti – preto oddych od boja. Mocný Jupiter obmedzuje horúčavú žiaru Váh, čím podporuje túto predstavu.

Päťka Mečov: (Geburah v rovine Yetzirah, Porážka, Venuša vo Vodnárovi) Opozícia, Boj. Seraphim = anjeli s formou planúceho ohňa („ohnivé hady“). Nič nezmierňuje planúcu horúčavu boja, ktorý musí priniesť porážku. Venuša v miernej povahe Vody a Vzduchu podľahne každej sile.

Šestka Mečov: (Tifaret v rovine Yetzirah, Zaslúžený úspech, Merkúr vo Vodnárovi) Dosiahnutie úspechu. Malachim – Kráľovská Sila a tí, ktorí dosahujú úspech jeho zapríčinením. To znamená úspech nie vďaka šťastiu, ale vďaka cielenej snahe. Merkúr = génius. Mnohostrannosť pôsobiaca na tvárny materiál Vody sa snaží o úspech a dosiahne ho.

Sedmička Mečov: (Netzach v rovine Yetzirah, Nestabilné snaženie, Mesiac vo Vodnárovi) Sily presahujúce materiálnu rovinu. Elohim = predstava sily, preto úspech, ale Nebeské Sily ho prekonajú a destabilizujú. Výsedok je zosilnený tým, že Voda/Vzduch Vodnára je zosilnené nestabilným Mesiacom.

Osmička Mečov: (Hod v rovine Yetzirah, Nedostatočná sila, Jupiter v Blížencoch) Osamelý úspech. Beni Elohim = Synovia Boží, nižší a nevýznamný rád Anjelov. Neschopnosť prekonať obmedzenia stanovované 8. Jupiter = Moc, ale zakladá sa len na Vzduchu/Vzduchu Blížencov, takže nedokáže moc rozvinúť v plnom rozsahu.

Deviatka Mečov: (Yesod v rovine Yetzirah, Zúfalstvo a krutosť, Mars v Blížencoch) 9 = silná základná sila. Kerubovia = sfingy pozostávajúce z prvkov, nositelia Božieho trónu, ktorí lietajú krúživým pohybom, čím vytvárajú vír (a teraz dovetok v angličtine, nekabalistovi ako mne celkom nezrozumiteľný: “outcasting answering to Rashith ha Gilgalim [Keter’s First Swirlings]“). Silná sila s tendenciu rozptýliť sa, vyzerá ako krutosť a beznádej. Mars má vo Vzdušno-Vzdušných Blížencoch svoju plnú silu.

Desiatka Mečov: (Malkuth v rovine Yetzirah, Zánik, Slnko v Blížencoch) 10 = dokonaná a stabilizovaná sila. Ashim = Duše Ohňa. Tieto dokončujú svoju prácu, ktorou je zničenie a rozbitie astrálnej formy, aby mohla prejsť negatívnymi závojmi a znovu sa zrodiť v Keteri roviny Assiah. Slnko = výrazná, ohnivá energia, ktorá ničí okrem prípadov, keď pôsobí na veľmi pevný materiál alebo je zmiernená. Pôsobenie na Blížencov, najslabšie z Vzdušných znamení, je zničujúce. Na porovnanie: smrtiace šípy Apollóna. [Tu myšlienky nadobúdajú formu, ale astrálna škrupina sa rozbíja, aby sa myšlienky mohli zrodiť v materiálnej rovine.]

Mince – Strom života v rovine Assiah

Eso Mincí: (Keter v rovine Assiah, Korene sily Zeme) Primum Mobile [Rashith ha Gilgalim]. Primárny energetický vír, zárodok všetkej hmoty (Lord Kelvin).

Dvojka Mincí: (Chokmah v rovine Assiah, Harmonická zmena, Jupiter v Kozorožcovi) Zjednocuje Kráľa a Kráľovnú. Všetky sily pôsobiace na Zemi. Jupiter = Pokojná sila pôsobí na Kozorožca = Pustú Zem. Dáva harmonickú zmenu, ale žiaden produkt.

Trojka Mincí: (Binah v rovine Assiah, Materiálne počiny, Mars v Kozorožcovi) Produkuje Princa = dokonalé zhmotnenie síl Zeme. Sféra Saturna [Shabathai= oddych] obmedzuje jeho pôsobenie. Mars svietiaci na Kozorožcovu pustú zem prináša hmotné počiny, ale nie viac.

Štvorka Mincí: (Chesed v rovine Assiah, Raná moc, Slnko v Kozorožcovi) 4 = Realizácia, zhmotnenie.
Sféra Jupitera = moc [Tzadekh = spravodlivosť]. Tak vyzerá realizácia moci. Slnko = sila a moc, svieti na Kozorožca = pustú, neúrodnú zem: dominuje, ale nevedie k ničomu ďalšiemu.

Päťka Mincí: (Geburah v rovine Assiah, Materiálne ťažkosti, Merkúr v Býkovi) 5 = opozícia, konflikt, boj. Sféra Marsu [Madim = vehementná sila] to podčiarkuje. Merkúr = génius, ale nepraktický a nestabilný. Pomerne neschopný vysporiadať sa s ťažkou, apatickou zemou v Býkovi.

Šestka Mincí: (Tifaret v rovine Assiah, Materiálny úspech, Mesiac v Býkovi) 6 = dosiahnutie výsledku. Sféra Slnka = moc, hodnosť, vláda [Shemesh = Slnečné svetlo]. Tieto dávajú hojný úspech. Mesiac, vládca prílivov a odlivov, osviežuje Býka a rozrušuje neplodnú Zem, ktorú zanechalo Slnko – dáva obrovskú plodnosť.

Sedmička Mincí: (Netzach v rovine Assiah, Nenaplnený úspech, Saturn v Býkovi) Sila presahujúca materiálnu rovinu. Nogah = sféra Venuše = Externá nádhera. Vonkajšok vyzerá dobre, ale Nebeské Sily zničia prísľub. Prítmie Saturnu na ťažkej, nehybnej zemi Býka nedáva šancu na úrodu.

Osmička Mincí: (Hod v rovine Assiah, Opatrnosť, Slnko v Panne) Osamelý úspech. Sféra Merkúru = génius [Kokab = Hviezdny svit]. Pri len čiastočnej úspešnosti tendencia byť príliš opatrnícky. Slnko = opatrnosť a Panna = presnosť dávajú plodnej zemi úspešné výsledky. Merkúr nepútaný silou 8 nemá dostatočnú energiu.

Deviatka Mincí: (Yesod v rovine Assiah, Materiálne zisky, Venuša v Panne) 9 = silná základná sila. Levanah = sféra Mesiaca, ktorá vládne vodám Zeme. Sila ovládajúca ženské a negatívne sa obvykle nazýva šťastie. To prináša zisky. Venuša, plodná sila, v plodnej zemi Panny prináša nárast hmotného majetku.

Desiatka Mincí: (Malkuth v rovine Assiah, Bohatstvo/hojnosť, Merkúr v Panne) 10 = upevnená a dokonaná sila. Sféra Elementov [Cholem Yesodoth] = sila vládnuca len materiálnym veciam. Merkúrov mnohostranný génius uplatnený na plodnú zem Panny zaručuje úrodnosť a absolútne materiálne zisky. Malkuth Assiahu – pod ním už nie je nič ľudské. [Vyvrcholenie svetskej prosperity a pokroku.] (Po tomto sa možno nasmerovať buď nahor alebo prejsť do Qlippothu – podľa Kabbaly vraj „zlé sily“.).

A teraz ešte jedno na záver:

Zverokruh a jeho priradenia

 • Baran: Stúpajúce plamene. Ovládajúca sila.
 • Lev: Útočiace plamene. Múdra sila.
 • Strelec: Rozbiehajúce sa plamene. Veľká a mocná sila.
 • Býk: Úrodná zem v údolí. Exaltovaná sila.
 • Panna: Vlniaca sa zem a nízke pahorky. Spravodlivá sila.
 • Kozorožec: Strmá, skalnatá a neúrodná zem. Sila obrovská a mocná.
 • Blíženci: „Barančeky“ na nebi (cirrhus). Mocná sila.
 • Váhy: Kumulostratus. Významná, slávna sila.
 • Vodnár: Dážď klesajúci z mrakov. Sila zhmotňujúca a zhmotnená.
 • Rak: Víry v prúdiacej vode. Sila, ktorá dodáva moc.
 • Škorpión: Zvlnená hladina vody. Rozumne sa zadeľujúca sila.
 • Ryby: Morský príboj. Pomstiaca sa sila.

Článok prebraný z Eprakone.

Ako sa vám páči článok?

Pre vyhodnotenie zakliknite počet hviezdičiek.

Priemerné hodnotenie / 5. Počet hlasov:

Hodnoťte ako prví!

Pridaj komentár

Sú veci medzi nebom a zemou... a volajú sa "nekopírovať". :-)
%d blogerom sa páči toto: